AgriCommunicatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Opraappers Communicatie b.v. statutair gevestigd in Doetinchem.

AgriCommunicatie is een handelsnaam van Opraappers Communicatie b.v. welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09149399. Waar wordt gelezen AgriCommunicatie wordt bedoeld Opraappers Communicatie b.v.

Artikel 1. Definities

1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt aan AgriCommunicatie
2. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan AgriCommunicatie om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
3. Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen AgriCommunicatie ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
4. Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die AgriCommunicatie in opdracht van de opdrachtgever verricht, ook indien deze werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door AgriCommunicatie schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Desgevraagd zal AgriCommunicatie voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal AgriCommunicatie de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door AgriCommunicatie ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Honoraria, leveringen en betalingen

1. Honorering van het bureau geschiedt op basis van uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.
2. AgriCommunicatie declareert in principe maandelijks achteraf het verschuldigde honorarium en de kosten middels een gespecificeerde rekening.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. AgriCommunicatie is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is uitgebracht met de opdrachtgever te verrekenen.
5. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar AgriCommunicatie is gevestigd.
6. Alle betalingen dienen aldaar op een door AgriCommunicatie aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1. Een opdracht wordt door AgriCommunicatie aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. AgriCommunicatie is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door AgriCommunicatie.
5. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering opdracht

1. AgriCommunicatie voert de werkzaamheden uit conform de opdracht en heeft over de voortgang regelmatig contact met de opdrachtgever.

Artikel 7. Inschakeling derden

1. Indien zulks naar het oordeel van AgriCommunicatie redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is AgriCommunicatie gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 8. Betalingstermijn

1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen vijftien dagen na factuurdatum.
2. AgriCommunicatie draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens AgriCommunicatie voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,- per vordering bedragen.

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

1. AgriCommunicatie is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
2. Bovendien is AgriCommunicatie gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met AgriCommunicatie gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

Artikel 10. Levertijden

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt AgriCommunicatie ten aanzien van de afgesproken levertijden geen garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens AgriCommunicatie.

Artikel 11. Zorgplicht

1. AgriCommunicatie zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
2. In het bijzonder draagt AgriCommunicatie - ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt - zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze haar redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
3. Tevens draagt AgriCommunicatie zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan AgriCommunicatie ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 12. Reclames, klachten en bewijs

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat AgriCommunicatie de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden, doch uiterlijk binnen 6 maanden.
3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij AgriCommunicatie worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van AgriCommunicatie beslissend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die AgriCommunicatie aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde AgriCommunicatie effectief vrijwaart. AgriCommunicatie zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
2. De opdrachtgever vrijwaart AgriCommunicatie tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van AgriCommunicatie ex artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 14. Exoneratie

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van AgriCommunicatie ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is AgriCommunicatie nimmer verplicht.
2. De aansprakelijkheid van AgriCommunicatie voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
3. AgriCommunicatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

1. In geval AgriCommunicatie door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij AgriCommunicatie hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij AgriCommunicatie voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiend uit de openbaarmaking of verveelvoudiging.
2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en AgriCommunicatie eindigt, voor zover zij aan AgriCommunicatie toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – door de opdrachtgever aan AgriCommunicatie verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal AgriCommunicatie voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
3. AgriCommunicatie zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde AgriCommunicatie binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AgriCommunicatie.
6. AgriCommunicatie is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
7. AgriCommunicatie heeft de vrijheid producties of delen daarvan te gebruiken voor eigen promotie of publicatie met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 17. Aard en duur van de overeenkomst

1. AgriCommunicatie behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van AgriCommunicatie de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.
2. Behoudens toestemming van de opdrachtgever zal AgriCommunicatie geen opdrachten aanvaarden waarvan AgriCommunicatie weet of behoort te weten dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 18. Afwikkeling relatie

1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij AgriCommunicatie bevinden, zullen door haar op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal AgriCommunicatie ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door haar aan te wijzen derde.
2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en AgriCommunicatie eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 19. Overdracht en plichten

1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 20. Bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin AgriCommunicatie gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Cookies! We gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren